دانلود مطالب کارگاه ها

برای دریافت هر کدام از جزوه های کلاس می توانید بر روی نام آنها کلیک کنید

همچنین برای تماشای فیلم های پیشنهادی مرتبط با کارگاه ها نیز می توانید روی نام آنها کلیک بفرمایید


  مطالب مرتبط با کارگاه مشاوره تحصیلی

   مطالب پیشنهادی مرتبط با کارگاه مشاوره تحصیلی

  مطالب مرتبط با کارگاه مشاوره شغلی

 مطالب پیشنهادی مرتبط با کارگاه مشاوره شغلی


   مطالب مرتبط با کارگاه تیپ شناسی، استعداد یابی و شایسته گزینی

 

مطالب پیشنهادی مرتبط با کارگاه تیپ شناسی


   مطالب مرتبط با کارگاه توانمند سازی و توسعه فردی

 تئوری انتخاب

مطالب پیشنهادی مرتبط با کارگاه توانمند سازی