بهره وری

بهره وری در پیله ی تنگ جا نمی شود

شناخت تیپ شخصیتی خود باعث می شود در هر مرتبه از سطح تحصیلی و شغلی كه باشیم بتوانیم با شناخت نقاط قوت و ضعف، توانمندی‌ها،كاستی‌ها و نقاط كور، شخصیت خود را ارتقاء داده ، اصلاح كنیم و بهره وری خود را افزایش دهیم.    وقتی بخواهیم میزان تغییر و سازگاری خود را با محیط بدانیم […]