موفقیت

چشم انداز

بهتر است به آینده مان توجه کنیم چون قرار است بقیه عمرمان را در آن بگذرانیم توجه به آینده غافل شدن از زمان حال نیست. نگرانی نیست، خیالپردازی هم نیست.. حتی برنامه ریزی و هدف گذاری هم نیست شاید ترکیبی از همه ی اینها باشه یا حتی تصویری کاملتر ؟ شاید چیزی باشه به نام […]