کمال گرایی

یعنی کی می تونم باشم؟

به آدمها برای نوع بودنشون حق انتخاب داده شده کی باشم؟ چقدر باشم؟ چطوری باشم؟ تا کجا باشم؟ تو مرحله ای از زندگیمون با این سوال جدی روبرو می شیم انگار یه جایی دیگه بذر  ما دلش میخواد از زیر خاک بیرون بزنه، جوونه بزنه، پا بگیره و زندگیش رو شروع کنه، ولی چون نمیدونیم […]